Select Page

Sobre Segual

Cartel linea de vida

Línies de vida a

Lleida

Nascuts de l’experiència

Amb la intenció d’utilitzar l’expertesa adquirida durant 30 anys instal·lant linies de vida per muntatges verticals. I de la necessitat creixent de seguretat en treballs en alçada. Naix el projecte Segual.

A Segual som especialistes en el muntatge, instal·lació i certificació de línies de vida, 30 anys d’experiència avalen la nostra professionalitat.

Linea de vida en andamios

Normes i Regulacions

És important destacar que les empreses que facin treballs en altura estan obligades a complir amb aquestes normatives i a garantir la seguretat i salut dels seus treballadors en tot moment.

RD 486/1997

A Espanya, la normativa que regula les línies de vida està recollida en el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Aquest Reial decret estableix les mesures que han d’adoptar-se per a garantir la seguretat i salut dels treballadors que fan treballs en altura, incloent-hi la instal·lació de sistemes de protecció col·lectiva, com les línies de vida.

UNE-EN 795:2012

A més, existeix una norma específica que regula la instal·lació de línies de vida a Espanya, que és la norma UNE-EN 795:2012. Aquesta norma estableix els requisits tècnics que han de complir les línies de vida, tant en el seu disseny com en la seva instal·lació, per a garantir la seguretat dels treballadors.

Normes Europees per al treball en altura

• NFE 85-015 / EN14122-3: Per accés permanent s’entén: Escales, escales d’esglaons i baranes
• NFE 85-016 – Accés permanent significa: Escales fixes
• EN 363 – Equip de protecció individual contra caigudes d’altura, incloent-hi un arnès anticaigudes i una connexió anticaigudes.
• EN 361 – Arnès anticaigudes
• EN 355 – Absorbidor d’energia
• EN 360 Retràctil amb corretja o cable
• EN 353-2: Retràctil mòbil en suport flexible
• EN 795 Classe A: Ancoratges fixos permanents
• EN 795 Classe B: Ancoratges temporals i transportables
• EN 795 Classe C: ancoratges mòbils sobre suport flexible
• EN 795 Classe D: Ancoratges mòbils sobre suport rígid
• EN 795 Classe E: Ancoratges de llast (pes mort)
• EN 353-1: Anticaigudes mòbils sobre suport rígid
• EN 358: Sistemes de per a subjecció en posició de treball
• EN 362: Connectors
• EN 341: Dispositius de descens

Linea vida industrial

Contacta amb nosaltres

Demana el teu pressupost

Adreça

C/Josep Sarrate i Foirga,7
Poligon 4 pilans 25191 lleida

Correu electrónic

Telèfon

659 711 570

14 + 10 =

Skip to content